top of page

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy.

GEOMETRICKÉ PLÁNY PRO:​

 • rozdělení pozemků

 • změnu hranic pozemků

 • vyznačení nebo změna obvodu budovy (ke kolaudaci)

 • opravu geometrického a polohového určení nemovitostí

 • pro obnovu parcel dřívějších evidencí

 • pro průběh vytyčeného nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  (obslužnost inženýrských sítí, právo chůze, .....)

Dělit a scelovat pozemky lze pouze se souhlasem příslušného stavebního úřadu

Vytyčení hranic pozemků, identifikace parcel

 • Vytyčení hranic pozemků podle katastru nemovitostí a pozemkového katastru

 • Stabilizace lomových bodů v terénu

 • Součinnost s vlastníky sousedních pozemků

 • Protokoly o vytyčení

Poradenství v KN

Zastupujeme klienty při jednání s katastrálním úřadem, zajišťujeme smlouvy o věcném břemeni ........

příklady možných věcných břemene:​​

 • inženýrské sítě

 • opora cizí stavby

 • právo na svod dešťové vody

 • služebnost stezky, průhonu a cesty

 • právo pastvy

 • užívací právo

 • požívací právo

 • služebnost bytu

- patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet

- vyřizování věcných břemen od zaměření až po vyřízení veškeré dokumentace na katastru nemovitostí (geometrický plán pro zřízení  věcného břemene), jak na vašem pozemku tak i na cizí části pozemků

KATASTR NEMOVITOSTÍ
bottom of page