top of page

- zaměření území (pozemku nebo pozemků) určeného k zastavění, jehož výsledkem jsou geodetické podklady obsahující informace potřebné pro projektanta stavby, aby mohl naprojektovat prostorové umístění objektů nových staveb a terénních úprav, např. rodinného domu, komerčních budov, komunikací apod.


- zaměřením pozemku se rozumí geodetické polohové a výškové zaměření objektů území, na kterém se bude stavět, zajištění dalších informací o území, které není možné zjistit zaměřením v terénu (např. poloha hranic pozemků evidovaná v katastrální mapě, poloha podzemních inženýrských sítí evidovaná správci sítí apod.) a vyhotovení mapového podkladu pro projekt stavby.

Zaměření skutečného stavu stavby

 • vyhotovení dokumentace o skutečném provedení stavby

 • vodorovné řezy (půdorysy, svislé řezy)

 • pohledy na fasádu

 • vyhotovení dokumentace o skutečném provedení stavby

 • vodorovné řezy (půdorysy, svislé řezy)

 • pohledy na fasádu

Vytyčení stavby
 • umístění stavby

 • vytyčení z projektové dokumentace (základy + lavičky)

 • kontrola provedení

 • vyhotovení protokolu o vytyčení

Měření a výpočet kubatur

 • výpočet kubatur (podélné a příčné profily)

 • vypracování 3D modelu

Zaměření inženýrských sítí
 • zaměření inženýrských sítí

 • vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

 • vyhotovení geometrického plánu pro věcné břemeno na inženýrské sítě

Stavební zaměření budov

Zaměření stávajícího stavu budov, vyhotovení vodorovných řezů (půdorysů), svislých řezů a pohledů na fasádu, pasport budov, zaměření podlahových ploch (přílohy k prohlášení vlastníka)

Zaměření stávajícího stavu budov
 • vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

 • vyhotovení řezů - vodorovných i svislých 

 • pohledy na fasády

 • porovnání s projektovou dokumentací

 • pasporty staveb (zjednodušená dokumentace)

Zaměření podlahových ploch

 • zaměření podlahových ploch bytových domů v souladu se

                  - zákonem č. 89/2012 Sb.

                  - Nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí                                     souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

                  - Pražskými stavebními předpisy, Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. Prahy.

 • vyhotovení příloh k prohlášení vlastníka

 • zajištění vyhotovení prohlášení .......

IMG_7532_edited.jpg
Mapování
 • podklady pro projekt

 • výškopisné a polohopisné plány

 • zaměření vodních toků (příčné i podélné profily)

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE A MAPOVÁNÍ
bottom of page